VACO Max Spray na kleszcze, komary i...

  VACO Max Spray na kleszcze, komary i meszki DEET 30% - 170 ml

  Vaco
  27,10 zł
  Brutto

  Ceny w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
  Logo Tpay
   

  Skład:

  Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid/DEET zaw. 30g/100g; Olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany, zaw. 0,1g/100g.

  Ostrzeżenia:

  H222 Skrajnie łatwo palny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienai skóry: zasięgnąc porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P410+412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

  Uwaga!

  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

  5901821957984
  17 Przedmioty

  6 innych produktów w tej samej kategorii: