§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Zawsze Naturalnie dostępny pod adresem internetowym www.zawszenaturalnie.pl, prowadzony jest przez  firmę NATURBIOMED SP. Z O.O. z siedzibą: Rynek Dębnicki 13 , 30-319 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000578712, NIP: 6762493984, REGON: 362633970.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu zawszenaturalnie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Polityka Prywatności znajduje się na stronie internetowej sklepu, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia. 

§ 2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NATURBIOMED SP. Z O.O z siedzibą: Rynek Dębnicki 13 , 30-319 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000578712wpisaną do , NIP 6762493984, REGON 362633970.
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 4. Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej usług lub towarów Sprzedawcy;
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym zawszenaturalnie.pl
 7. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Adres Sprzedawcy: Rynek Dębnicki 13 , 30-319 Kraków
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: office@zawszenaturalnie.pl
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 78 1090 1665 0000 0001 4119 0458

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Usługa Newslettera

 1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczania przez Sprzedawcę Usługi Newslettera, Klient w procesie zawieranej ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, ma prawo udzielić Sprzedawcy odpowiedniej zgody.
 2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera.
 3. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez zgłoszenie takiego żądania do Sprzedawcy na adres email sklep@zawszenaturalnie.pl, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 6 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny produktów oferowanych online na Stronie Sprzedawcy podane w złotówkach (PLN), są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca może w dowolnej chwili zmienić ceny produktów, przy czym cena zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Kupującego. Ceny są stosowane w ramach sprzedaży na odległość.
 5. Ceny produktów zawierają podatek od wartości dodanej (VAT) obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie produktów oferowanych przez Sprzedawcę na Stronie.
 6. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy, które to koszty są doliczane do ceny nabytych produktów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Koszty dostawy będą Kupującemu podane przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego. W dalszej części Regulaminu podano różne opcje dostawy. Sprzedawca może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Kupującego. W związku z powyższym, Sprzedawca radzi Kupującemu, by regularnie zapoznawał się z treścią Regulaminu znajdującego się na Stronie.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego zawszenaturalnie.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Ceny w sklepie stacjonarnym mogą różnić  się od cen podanych na stronie. Promocje sklepu internetowego nie łączą się z promocjami w sklepie stacjonarnym.
 9. Asortyment sklepu stacjonarnego może różnić się. 

§ 7 Dostępność produktów

 1. Oferta sprzedaży poszczególnych produktów Sprzedawcy jest ważna tak długo, jak produkty te są oferowane na Stronie, aż do wyczerpania zapasów.
 2. Oferta Sprzedawcy dotycząca produktów, które nie są przechowywane w magazynie Sprzedawcy, jest aktualna z zastrzeżeniem potwierdzenia ich dostępności przez dostawców. Informacje na temat dostępności produktów są udzielane Kupującemu w chwili składania Zamówienia. Informacje te pochodzą bezpośrednio od dostawców, a zatem w wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić błędy lub zmiany.
 3. Jeśli po złożeniu Zamówienia okaże się, że produkty są całkowicie lub częściowo niedostępne, Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w możliwie najkrótszym terminie, o niedostępności produktu oraz o całkowitym lub częściowym anulowaniu jego zamówienia.
 4. W razie całkowitego anulowania Zamówienia:
  - Zamówienie Kupującego będzie automatycznie anulowane, a jego rachunek bankowy nie będzie obciążony.
  - Dział Klienta Sprzedawcy zwróci się do Kupującego, by poinformować go o anulowaniu Zamówienia i zaproponować mu ponowne złożenie Zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy produkt jest niedostępny.
 5. W razie częściowego anulowania Zamówienia:
  - Zamówienie Kupującego będzie zatwierdzone, a jego rachunek bankowy zostanie obciążony w kwocie odpowiadającej potwierdzonej części Zamówienia
  - Dostępne produkty będą dostarczone Kupującemu.

§ 8 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 9 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 10 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa,
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Zawsze Naturalnie, Rynek Dębnicki 13 , 30-319 Kraków
  3. Paczkomaty InPost
  4. Firmy kurierskiej InPost
  5. Firmy kurierskiej DPD
  6. Firmy kurierskiej Poczta Polska
 2. Koszty dostawy na terenie Polski wynoszą:
  1. Paczkomat -  16.99 zł
  2. Firmy kurierskiej -  17.99 zł
  3. Firmy kurierskiej za pobraniem - 25,99 zł
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze (z wyłączeniem niektórych produktów) 
  2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  3. Płatności elektroniczne
  4. Płatność za pośrednictwem systemu BLIK

§ 11 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.
 2. Każdorazowo złożenie Zamówienia oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności bez uszczerbku dla szczególnych warunków umownych zawartych przez Strony.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy Kupna, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili zatwierdzenia złożenia Zamówienia przez Kupującego. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu przyjęcie Zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej („potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną”).
 4. Po zatwierdzeniu złożenia Zamówienia Kupujący nie może anulować Zamówienia.
 5. Sprzedawca ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku stwierdzenia braku zapłaty lub częściowej zapłaty kwoty należnej od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sprzedawcy, także przy przyszłych Zamówieniach.
 6. O wysyłce zamówionych Produktów Kupujący zostanie poinformowany kolejną wiadomością e-mail.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia.        W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, chyba, że Zamówienie zostało anulowane przez Sprzedawcę, w szczególności z powodu niedostępności Produktów. Kupujący będący Konsumentem będzie jednak miał prawo odstąpić od umowy na warunkach przewidzianych w paragrafie 12 niniejszych postanowień Regulaminu.
 8. W przypadku braku płatności w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia zamówienie zostaje automatycznie anulowane. 

§ 12 Dostawa i odbiór

 1. Produkty zamówione przez Kupującego będą dostarczone na adres podany przez Kupującego na danym Zamówieniu jako adres dostawy („Adres dostawy”).
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa za pośrednictwem poczty - polskiej
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Zawsze Naturalnie, Rynek Dębnicki 13 , 30-319 Kraków
  3. Dostawa do paczkomatu obsługiwanego przez InPost
  4. Dostawa kurierem DPD
 3. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej towary wynosi maksymalnie 6 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Wyjątek stanowi COLLAGEN GOLD (Primabiotic), którego czas wysyłki może wynieść do 14 dni roboczych lub dłużej(do 3dni roboczych różnicy) ( aktualna informacja znajduje się w opisie produktu) Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
  Czas dostawy jest czasem sugerowanym, nie jest gwarantowany i może ulec zmianie.  
 4. Szczegółowe zasady dostawy określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez Pocztę Polską S.A. i DPD Polska sp. z o.o. oraz InPost S.A.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub za pośrednictwem systemu BLIK - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy 
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski 
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

§ 13 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki. Jeżeli 14-dniowy termin upływa w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub wolny od pracy, ulega on przedłużeniu do pierwszego następującego po nim dnia roboczego.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 lub za pośrednictwem poczty e-mail: office@zawszenaturalnie.pl. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych( z wykluczeniem weekendów i dni wolnych od pracy) od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. 
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu tradycyjnego po otrzymaniu numeru konta do zwrotu od kupującego.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wraz z podaniem danych niezbędnych do wykonania przelewu. 
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, co oznacza, że sprzedawca nie zwraca  środków, które konsument poniósł za zwrot towaru. 
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 14 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana w jednej z poniższych form:
  1. wysyłanie wiadomości email na adres: office@zawszenaturalnie.pl
  2. listownie na adres: Zawsze Naturalnie, Rynek Dębnicki 13 , 30-319 Kraków
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację wraz z numerem telefonu oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać wymiany produktu na nowy lub zwrotu ceny produktu.
 8. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch (2) lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 9. Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 10. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba ze Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt na wolny od wad lub wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący będący konsumentem może także żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową 
  1. przez naprawę wady albo
  2. wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 12. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 10 powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny, albo odstąpić od umowy; przy czym od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 13. Kupujący traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 14. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na następujący adres: Zawsze Naturalnie, Rynek Dębnicki 13 , 30-319 Kraków

§ 15 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania umów sprzedaży, wysyłania informacji handlowych do Klientów, którzy je zamówią oraz rozpatrywania reklamacji.
 3. Przetwarzane mogą być następujące dane Usługobiorców: imię i nazwisko, adres mailowy, adres na który mają być dostarczone zakupy.
 4. Dane Klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im treści marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną usunięte lub zanonimizowane w razie anulowania przez nich subskrypcji lub w razie braku anulowania subskrypcji – po upływie 5 lat. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
 5. Dane Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży zostaną usunięte lub zanonimizowane w razie anulowania przez nich subskrypcji lub w razie braku anulowania subskrypcji – po upływie 5 lat. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
 6. Dane Klientów mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktów poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Klienta, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Klienta.
 9. Na potrzeby administrowania Serwisem Dane mogą być udostępniane zewnętrznej firmie IT.
 10. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 11. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Przedstawicieli jest wykonanie obowiązków wynikających z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowy  sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz uzasadniony interes Administratora polegający na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 12. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
  2. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  4. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  5. złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: sklep@zawszenaturalnie.pl
 14. Polityka prywatności stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 16 Wiadomości SMS

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości SMS do każdego klienta w sklepie internetowym, informując go o statusie i przebiegu zamówienia.
 2. Informacja drogą SMS ma rozwiać wszelkie wątpliwości co do czasu dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę do Klienta.
 3. Sprzedawca ma prawo wysłać kod rabatowy Klientowi, do którego zostało wysłane zamówienie.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub ogłoszone jako takie wskutek zmian ustawodawczych, zmian przepisów lub prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i będą obowiązywać w dotychczasowym zakresie.
 5. Sprzedaż produktów przez Sprzedawcę podlega prawu polskiemu, niezależnie od kraju zamieszkania Kupującego i miejsca, w którym jest składane Zamówienie.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.