Bros Woreczek na mole lawendowy - 1...

  Bros Woreczek na mole lawendowy - 1 sztuka

  Bros
  8,88 zł
  Brutto

  Ceny w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
  Logo Tpay
   

  Skład:

  Substancja czynna metoflutryna 20 mg/woreczek (2 g/100 g), geraniol 10 mg/woreczek (1 g/100 g).

  Ostrzeżenia:

  H319 Działa drażniąco na oczy. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. EUH 208 Zawiera: geraniol, octan 4-tert butylocykloheksylu, octan linalilu, cyneol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem. Przechowywać tylko w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Przechowywać z dala od żywności i napoi.

  Uwaga!

  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

  5904517084186
  20 Przedmioty

  6 innych produktów w tej samej kategorii: