Bros Spray na odzież, odstrasza i...

  Bros Spray na odzież, odstrasza i zabija kleszcze - 90 ml

  Bros
  16,88 zł
  Brutto

  Ceny w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
  Logo Tpay
   

  Skład:

  DEET 20 g/100 g (20%), deltametryna 0,025 g/100 g (0,025%), citriodol 0,01 g/100 g (0,01%), geraniol 0,01 g/100 g (0,01%).

  Ostrzeżenia:

  H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H222 Skrajnie łatwo palny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P102 Chronić przed dziećmi. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko śmieci lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.

  Uwaga!

  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

  5904517082571
  20 Przedmioty

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

  6 innych produktów w tej samej kategorii: