Bros Spray na komary i kleszcze MAX...

  Bros Spray na komary i kleszcze MAX deet 25% - 90 ml

  Bros
  16,09 zł
  Brutto

  Ceny w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
  Logo Tpay
   

  Skład:

  N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 25,77% (25,77 g/100 g).

  Ostrzeżenia:

  H223 Łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H319 Działa drażniąco na oczy. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P410+412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

  Uwaga!

  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

  5904517049543
  17 Przedmioty

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

  6 innych produktów w tej samej kategorii: