Bros Spray na pająki - 250 ml

  Bros Spray na pająki - 250 ml

  Bros
  Obecnie brak na stanie
  18,85 zł
  Brutto

  Ceny w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
  Logo Tpay
   

  Sposób użycia:

  Przed użyciem wstrząsnąć oraz sprawdzić w niewidocznym miejscu czy produkt nie pozostawia plam i nie uszkadza zabezpieczanej powierzchni.

  Substancja czynna:

  Permetryna 0,2 % (0,2 g/100 g); tetrametryna 0,2 % (0,2 g/100 g); butotlenek piperonylu 1 % (1 g/100 g).

  Ostrzeżenia:

  H222 Skrajnie łatwo palny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P410+412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. EUH 208 Zawiera: permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  Uwaga!

  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

  5904517044876

  6 innych produktów w tej samej kategorii: