Bros Płytka na owady latające - 1 sztuka

  Bros Płytka na owady latające - 1 sztuka

  Bros
  18,87 zł
  Brutto

  Ceny w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
  Logo Tpay
   

  Skład:

  Substancje czynne: 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl (1R)-trans-3-2-(2,2-dichlorowinylo)-2,2dimetylocyklopropanokarboksylan (transflutryna): 107 gkg (300 mg na płytkę); geraniol 0,5 g/kg (1,4 mg na płytkę)

  Ostrzeżenia:

  H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko śmieci lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH 208 Zawiera: geraniol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywać z dala od żywności, napojów, i karmy dla zwierząt oraz akwariów z rybami.

  Uwaga!

  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

  5904517001329
  20 Przedmioty

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

  6 innych produktów w tej samej kategorii: