Bros Dysk na mole kwiat pomarańczy

  Bros Dysk na mole kwiat pomarańczy

  Bros
  6,20 zł
  Brutto

  Ceny w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
  Logo Tpay
   

  Skład:

  Substancja czynna: metoflutryna 20 mg/dysk (3,33/100 g; geraniol 9 mg/dysk. Zawiera geraniol, cyneol, linalol, octan 4-tert-butylocykloheksylu, kumarynę.

  Ostrzeżenia:

  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. EUH 208 Zawiera: geraniol, linalol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem. Nie otwierać plastikowej osłony Przechowywać tylko w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Przechowywać z dala od żywności i napojów.

  Uwaga!

  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

  5904517084988
  20 Przedmioty

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

  6 innych produktów w tej samej kategorii: